شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)

Key Performance Indicators

KPI

_

 شاخص های کلیدی عملکرد میزان دستیابی به اهداف مدیریت دارایی‌های فیزیکی مشخص می کند. بنابراین سازمان باید شاخص‌هایی را در سطوح مختلف سازمان تعیین کنند تا از دستیابی به اهداف مدیریت دارایی اطمینان حاصل کند.

  • سازمان باید اهداف کلان مدیریت دارایی‌های فیزیکی را که همسو و هم‌جهت با اهداف سازمان است، شناسایی نماید. این اهداف باید عملکرد، هزینه و ریسک را در زمینة مدیریت دارایی‌های فیزیکی پوشش ‌دهد. به‌منظور همسو بودن اهداف در کل سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی با استراتژی‌های سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی سازمان، باید اهداف مدیریت دارایی‌های فیزیکی را در سطح میانی و عملیاتی با اهداف کل سازمان همسو و هم‌جهت نمایند.
  • سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی برای اینکه نشان دهد تا چه اندازه در تحقق اهداف استراتژیک سازمان موفق بوده است و به‌منظور تعیین اینکه به چه میزان اهداف خود در زمینه مدیریت دارایی‌های فیزیکی - که برگرفته و همسو با اهداف سازمان است - دست‌یافته است باید شاخص‌های برای سنجش ریسک، هزینه و عملکرد دارایی شناسایی و ارتباط آن با اهداف سازمان را نشان دهد
  • سازمان ملزم است برای هریک از شاخص‌های تعیین‌شده دوره تناوبی را متناسب با شاخص تعیین نماید؛ و بر اساس آن نسبت به اندازه‌گیری شاخص‌ها اقدام کند.
  • سازمان باید به‌منظور آگاهی از میزان انطباق عملکرد سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی در سطح کلان با اهداف مدیریت دارایی‌های فیزیکی، اقدام به تعیین اهداف (Target) برای هریک از شاخص‌ها نماید.
  • به‌منظور تحلیل و ارزیابی نتایج حاصله سازمان، روش‌های ارزیابی و تحلیل را شناسایی نماید و آن را به کلیه کارکنان ذی‌ربط آموزش دهد.
  • در راستاي اجراي فرایندهای فوق‌الذکر، روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی ازجمله فنون آماري مورداستفاده قرارمی گيرند. در سازمان باید يك روش اجرايی تحت عنوان روش اجرايی تجزیه‌وتحلیل داده تهيه و تدوين و اجرا گردد. به‌منظور اجرای کلیه موارد فوق سازمان لازم است دستورالعمل جامع مدیریت عملکرد سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی را تدوین نموده و به کار گیرد.