سنجه ها در مقابل KPI ها

سنجه ها در مقابل KPI ها

درس هایی از کتاب آلیس در سرزمین عجایب ” لطفا به من بگو چطور باید از اینجا بروم؟” گربه گفت: ” خوب این بستگی به این دارد که شما کجا می خواهید بروید” آلیس گفت : ” من زیاد اهمیتی نمی دهم” گربه گفت ” پس مهم نیست که شما ... ادامه مطلب