قابلیت اطمینان و نگهداشت داده (RMD)

Reliability and Maintenance Data

RMD

_

فهرست دارایی‌های فیزیکی، کد دارایی‌های فیزیکی (Asset) (قابل جابه‌جایی با تجهیز)، کد فرآیندی (Tag Number)

  • درخت‌واره استقرار دارایی‌های فیزیکی
  • درخت‌واره تکنیکی دارایی‌های فیزیکی، درخت اجزاء، شاخص اهمیت دارایی‌های فیزیکی، دستورالعمل اولویت‌بندی دارایی‌های فیزیکی
  • دسته‌بندی و کدینگ حالت خرابی، دسته‌بندی و کدینگ روش‌های شناسایی خرابی، دسته‌بندی و کدینگ پیامد خرابی
  • کدینگ انواع فعالیت‌های نت، اطلاعات نگهداري و تعميرات
  • دسته‌بندی‌های مرتبط به‌عنوان فعالیت‌های نگهداشت دارایی