نقطه سفارش مجدد

نقطه سفارش مجدد

تجدید موجودی، فعالیت مهم و کلیدی در مبحث مدیریت انبار است. با این حال، چند مورد وجود دارد که در مدیریت انبار یا موجودی باید در ذهن داشته باشیم هنگامی که در حال تأمین موجودی خود هستیم. در این روند، محاسبه نقطه سفارش مجدد نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. پس ... ادامه مطلب